Služby

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO (tzv. OZO v PO)
 • instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků (certifikace IR 346, CEO při ČSMML)
 • vypracování auditu BOZP a PO ve společnostech
 • vypracování povinné dokumentace BOZP
 • vypracování dokumentace požární ochrany
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • základní školení a výcvik, opakované školení obsluh motorových vozíků, průkaz obsluh MV
 • školení řidičů referentských vozidel, práce ve výškách, odborná příprava preventivních požárních hlídek, preventistů PO
 • zajištění odborných kurzů, školení, revizí.
 • vypracování seznamu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků OOPP
 • identifikace a vyhodnocení rizik práce a stanovení bezpečnostních opatření
 • vypracování návrhu kategorizace prací pro hygienickou stanici v souladu se zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dle vyhl. Mzd č. 180/2015 Sb.
 • preventivní požární prohlídky
 • šetření a odškodňování pracovních úrazů včetně vypracování potřebných dokladů pro potřebné orgány
 • evidence, hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • určení a dodání předepsaných bezpečnostních tabulek
 • sledování lhůt revizí technických zařízení a školení
 • zastupování při kontrolách státních orgánů
 • kontrola a vybavení objektů před kolaudací z hlediska BOZP a PO
 • udržování systému ČSN NN 45 001
 • poradenství BOZP a PO